آموزش صنایع دستی در تبریز

آموزشگاه صنایع دستی در تبریز تنها مرکز مهارت آموزی صنایع دستی در دو کارگاه مجزا می باشد.

صنایع‌ دستى به آن گروه از صنایعى گفته مى‌شود که مهارت، ذوق و بینش انسان در آن نقش اساسى دارد. در کل، تمام یا بخش اعظم مراحل ساخت فرآورده‌هاى صنایع‌دستی با دست انجام گرفته و در چارچوب فرهنگ و بینش هر منطقه و با دیدگا‌ه‌هاى قومى ساخته و پرداخته مى‌شود. صنایع‌ دستى بازتابى از تاریخ تمدن هر ملت و قومى می‌باشد. آموزش صنایع‌دستى مى‌تواند در انتشار فرهنگ و سنت مناطق مختلف تأثیر بسزایی داشته باشد.

دوره های آموزشی صنایع دستی در مرکز مهارت آموزی تبریز بشرح ذیل می باشد:

لیست دوره های آموزشی صنایع دستی

روبان دوزی  مرصع دوزی
کاموا ، کوبلن و شماره دوزی رودوز سنتی الحاقی
سوزن دوزی شاهکوه ابریشم دوز
تکه دوز و مرصع دوز با دست درویش دوزی(تفرشی دوزی)
چهل تکه دوز با دست آجیده دوزی(پنبه دوزی‘لایه دوزی)
ممقان دوزی خامه دوز سیستان(خمک دوزی یا سفیددوزی)
خوس دوز نقده دوز
سوزن دوز سنتی سنگسر سوخت نگار پارچه (پیشرفته )
پریوار دوز (پلیوار دوز) پارچه ساز تزیینی
عروسک دوز پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوز)
سرمه دوز سکه دوز بلوچ
چهل تکه دوز با ماشین گلدوزی سه بعدی (برزیلی )
دوزنده و تزئین کار لباس طراح و نقاش روی پارچه
قبا دوز قلاب دوز
گلدوز دستی گلدوز ماشینی