خانه / اخذ دیپلم کامپیوتر در تبریز

اخذ دیپلم کامپیوتر در تبریز

دیپلم تصویر سازی کامپیوتر در تبریز

دیپلم کارودانش تصویر سازی رایانه ای کد ۶۲۳۲

شماره مهارتی ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۶

کلیه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش کامپیوتر در تبریز اعم از دیپلم ردی ها ، ترک تحصیلی ها و متقاضیان اخذ دیپلم دوم  اموزش و پرورش و همچنین دارندگان مدرک سوم راهنمایی میتوانند با گذراندن ۷ مهارت کامپیوتر ۳۸٫۵ واحدی و دروس عمومی باقیمانده دیپلم خود را دریافت و بدون کنکور و بدون پیش دانشگاهی وارد کنکور شوند .این رشته تا مقطع دکترا در دانشگاه قابل ادامه میباشد.

دانشجویان این رشته بعد از گذراندن واحد های مهارتی به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند ویا بعد از اخذ مدرک دیپلم در مقاطع بالاتر در یکی از رشته های کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)و یا IT ادامه تحصیل دهند. آموزش مهارت های کامپیوتر از پایه تا پیشرفته می باشد و نرم افزار های گرافیکی مورد نیاز بازار کار را به صورت کامل فرا می گیرند.

گواهینامه های سازمان فنی و حرفه قایل ترجمه بوده و در اکثر کشورها مورد تایید می باشد،افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا دریافت ویزای کاری در خارج از کشور را دارند می توانند از آن مدارک استفاده کنند.

  کد درس
نام  مهارت
کد استاندارد
 تعداد واحد
شهریه مصوب سازمان
 ۲۰۱ کاربر رایانه   ۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳  ۸ تماس
 ۲۰۲
کاربر نرم افزار اداری
۳-۴۲/۲۴/۱/۴  ۶ تماس
 ۲۰۳ طراح گرافیک رایانه ای  ۱-۶۶/۵۱/۱/۳ ۵ تماس
۲۰۴ رایانه کار Freehand  ۱-۶۲/۵۸/۱/۴  ۲٫۵ تماس
 ۲۰۵ رایانه کار Corel Draw  ۱-۶۲/۵۴/۱/۴ ۱٫۵ تماس
 ۲۰۶ شهروند الکترونیک ۳-۴۲/۲۴/۱/۵/۲ ۲ تماس
 ۲۰۷ کارور Flash MX ۱-۶۱/۴۶/۱/۳ ۲٫۵ تماس

دیپلم طراحی صفحات وب

دیپلم کارودانش دیپلم طراحی صفحات وب کد ۶۲۳۴

شماره مهارتی ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۸

کلیه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش کامپیوتر اعم از دیپلم ردی ها ، ترک تحصیلی ها و متقاضیان اخذ دیپلم دوم  اموزش و پرورش و همچنین دارندگان مدرک سوم راهنمایی میتوانند با گذراندن ۸ مهارت کامپیوتر ۳۸ واحدی و دروس عمومی باقیمانده دیپلم خود را دریافت و بدون کنکور و بدون پیش دانشگاهی وارد کنکور شوند .این رشته تا مقطع دکترا در دانشگاه قابل ادامه میباشد.

دانشجویان این رشته بعد از گذراندن واحد های مهارتی به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند ویا بعد از اخذ مدرک دیپلم در مقاطع بالاتر در یکی از رشته های کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)و یا IT ادامه تحصیل دهند. آموزش مهارت های کامپیوتر از پایه تا پیشرفته می باشد و نرم افزار های گرافیکی مورد نیاز بازار کار را به صورت کامل فرا می گیرند.

گواهینامه های سازمان فنی و حرفه قایل ترجمه بوده و در اکثر کشورها مورد تایید می باشد،افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا دریافت ویزای کاری در خارج از کشور را دارند می توانند از آن مدارک استفاده کنند.

  کد درس
نام  مهارت
کد استاندارد
 تعداد واحد
شهریه مصوب سازمان
۲۰۱ کاربر رایانه ۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳ ۸ تماس
۲۰۲ کاربر نرم افزار اداری ۳-۴۲/۲۴/۱/۴ ۶ تماس
۲۰۳ طراح گرافیک رایانه ای ۱-۶۶/۵۱/۱/۳ ۵ تماس
۲۰۸ طراح مقدماتی صفحات وب ۱-۶۶/۴۳/۱/۳ ۴٫۵ تماس
۲۰۹ رایانه کار Visual interdev ۱-۶۱/۴۵/۱/۳ ۳ تماس
۲۱۰ رایانه کار Dream weaver ۱-۶۱/۴۸/۱/۳ ۱٫۵ تماس
۲۰۷ کارور Flash MX ۱-۶۱/۴۶/۱/۳ ۲٫۵ تماس
۲۱۱ رایانه کار Ciw ۰-۲۶/۵۷/۱/۳ ۷٫۵ تماس

 

دیپلم تولید چند رسانه ای

دیپلم کارودانش دیپلم تولید چند رسانه ای کد ۶۲۳۳

شماره مهارتی ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۷

کلیه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش کامپیوتر اعم از دیپلم ردی ها ، ترک تحصیلی ها و متقاضیان اخذ دیپلم دوم  اموزش و پرورش و همچنین دارندگان مدرک سوم راهنمایی میتوانند با گذراندن ۸ مهارت کامپیوتر ۳۸ واحدی و دروس عمومی باقیمانده دیپلم خود را دریافت و بدون کنکور و بدون پیش دانشگاهی وارد کنکور شوند .این رشته تا مقطع دکترا در دانشگاه قابل ادامه میباشد.

دانشجویان این رشته بعد از گذراندن واحد های مهارتی به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند ویا بعد از اخذ مدرک دیپلم در مقاطع بالاتر در یکی از رشته های کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)و یا IT ادامه تحصیل دهند. آموزش مهارت های کامپیوتر از پایه تا پیشرفته می باشد و نرم افزار های گرافیکی مورد نیاز بازار کار را به صورت کامل فرا می گیرند.

گواهینامه های سازمان فنی و حرفه قایل ترجمه بوده و در اکثر کشورها مورد تایید می باشد،افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا دریافت ویزای کاری در خارج از کشور را دارند می توانند از آن مدارک استفاده کنند.

  کد درس
نام  مهارت
کد استاندارد
 تعداد واحد
شهریه مصوب سازمان
۲۰۱ کاربر رایانه ۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳ ۸ تماس
۲۰۲ کاربر نرم افزار اداری ۳-۴۲/۲۴/۱/۴ ۶ تماس
۲۰۳ طراح گرافیک رایانه ای ۱-۶۶/۵۱/۱/۳ ۵ تماس
۲۱۲ رایانه کار تدوین فیلم و صدا ۱-۶۳/۵۱/۱/۲ ۵ تماس
۲۱۳ رایانه کار Director MX ۱-۶۱/۴۷/۱/۲ ۸ تماس
۲۱۴ تولید چند رسانه ای Authorware ۰-۸۴/۸۷/۱/۲ ۱۰ تماس
۲۰۷ کارور Flash MX ۱-۶۱/۴۶/۱/۳ ۲٫۵ تماس
۲۰۶ شهروند الکترونیک ۱-۶۱/۴۶/۱/۳ ۲ تماس

 

دیپلم برنامه نویس پایگاه داده

دیپلم کارودانش برنامه نویس پایگاه داده کد ۶۱۴۰

شماره مهارتی ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۵

کلیه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش کامپیوتر اعم از دیپلم ردی ها ، ترک تحصیلی ها و متقاضیان اخذ دیپلم دوم  اموزش و پرورش و همچنین دارندگان مدرک سوم راهنمایی میتوانند با گذراندن ۶ مهارت کامپیوتر ۴۴ واحدی و دروس عمومی باقیمانده دیپلم خود را دریافت و بدون کنکور و بدون پیش دانشگاهی وارد کنکور شوند .این رشته تا مقطع دکترا در دانشگاه قابل ادامه میباشد.

دانشجویان این رشته بعد از گذراندن واحد های مهارتی به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند ویا بعد از اخذ مدرک دیپلم در مقاطع بالاتر در یکی از رشته های کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)و یا IT ادامه تحصیل دهند. آموزش مهارت های کامپیوتر از پایه تا پیشرفته می باشد و نرم افزار های گرافیکی مورد نیاز بازار کار را به صورت کامل فرا می گیرند.

گواهینامه های سازمان فنی و حرفه قایل ترجمه بوده و در اکثر کشورها مورد تایید می باشد،افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا دریافت ویزای کاری در خارج از کشور را دارند می توانند از آن مدارک استفاده کنند.

  کد درس
نام  مهارت
کد استاندارد
 تعداد واحد
شهریه مصوب سازمان
۲۰۱ کاربر رایانه ۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳ ۸ تماس
۲۰۲ کاربر نرم افزار اداری ۳-۴۲/۲۴/۱/۴ ۶ تماس
۲۱۵ برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۱ ۶ تماس
۲۱۶ کاربر بانک اطلاعاتی Access , Sql ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۲ ۵ تماس
۲۱۷ مهارت عمومی برنامه نویسی ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۴ ۷٫۵ تماس
۲۱۸ برنامه نویس VBو Delphi ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۳ ۱۱٫۵ تماس
جهت ثبت نام تماس بگیرید